Mastoras.gr: Η τεχνική σας υποστήριξη

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Εμφάνιση Αγγελίας
Πίσω

Ανακατασκευή, επισκευή και συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας
Κατηγορία: Ανακαινίσεις Οικοδομών

Εκτίμηση Κόστους: 800866,00  EUR
Δημοσιεύθηκε:
22/04/2015
Ημερομηνία Λήξης:
05/05/2015 10:00
Λήγει σε:
Έληξε
Εμφανίσεις:
6207
Ο επαγγελματίας χρεώνεται τα υλικά;
Ναι
 
 
Δήμος: ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

 organosi
  Περιγραφή  
Περιγραφή

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Ανακατασκευή, επισκευή και συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας
Διεύθυνση: Αγωνιστών Πολυτεχνείου & Καραϊσκάκη, 18648 Κερατσίνι
Τηλ.: 2132004024
Προϋπολογισμός.: 800.866
Πηγή.: ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ(, σελ. 6)
Ημερ. Έκδοσης: 16/4/2015
Ημερ. Λήξης: 5/5/2015 10:00:00 πμ

Κατηγορία: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ:ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ:ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
Φορέας: Δήμοι / Κοινότητες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥθΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 800.866,006 (με Φ.Π.Α.) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΑΡ.ΜΕΛ.: 02/5-3-2015 ΚΑ.: 15/7331.0002 Αρ. Πρωτ.: 17243 ΑΔΑ: ΩΞ5ΕΩΕΣ-ΓΘΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου με τίτλο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ" προϋπολογισμού μελέτης 800.866,00 ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία εργασιών «Χωματουργικά- Καθαιρέσεις» με προϋπολογισμό 32.713,45 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 18% και απρόβλεπτα),

β) κατηγορία εργασιών «Σκυροδέματα» με προϋπολογισμό 32.095,36 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 18% και απρόβλεπτα)

γ) κατηγορία εργασιών «Τοιχοποιίες-Χρωματισμοί- Επενδύσεις» με προϋπολογισμό 360.980,80 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 18% και απρόβλεπτα)

δ) κατηγορία εργασιών «Κατασκευές Μεταλλικές» με προϋπολογισμό 213.639,02 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 18% και απρόβλεπτα)

ε) κατηγορία εργασιών «Ηλεκτρομηχανολογικά» με προϋπολογισμό 4.682,03 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ

και ΟΕ 18% και απρόβλεπτα)

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, οδός Αγωνιστών Πολυτεχνείου & Γ. Καραϊσκάκη, 2ο όροφο μέχρι και την Πέμπτη 30-4-2015 και ώρες 9.00-13.00. Οι ενδιαφερόμενοι θα αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ. ΜΕ.ΔΙ. (πρώην ΠΕΧΩΔΕ) υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132004024-4025,4007, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: ΖΩΓΡΑΦΙΔΗ Α., ΡΑΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε.,ΣΑΡΑΓΑΣ Σ.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5 του μηνός Μαΐου, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών 10:00 π.μ. Το σύστημα υποβολής προσφοράς είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι: εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις τάξεις 1η και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών.

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 12.883 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού (άρθρο 24 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κερατσινίου.

Κερατσίνι, 09-4-2015 ΟΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
   Προσφορές   
Αποστολέας /
Ημερομηνία
Προσφορά Προς
Προσφορά
Προς: 

   Αποστολή Προσφοράς   

Πρέπει να συνδεθείτε πρώτα για να δώσετε κάποια προσφορά

Προσφορά
Προς:  organosi

Χάρτης

συνδεση

Εγγραφή

Διαφημισεις

Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

ΧΡΗΣΤΕΣ ON LINE

Έχουμε 39 επισκέπτες συνδεδεμένους

εργασιες που εχουν ολοκληρωθει

Αλλαγή λεκάνης και νιπτήρα μπάνιου

Θερμοϋδραυλικοί
Ν. Αττικής
Καταχωρήθηκε: 03-06-2020ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΙΚΡΟΥ WC

Ανακαινίσεις Οικοδομών
Ν. Αττικής
Καταχωρήθηκε: 03-05-2020ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ανακαινίσεις Οικοδομών
Ν. Αττικής
Καταχωρήθηκε: 30-04-2020ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ανακαινίσεις Οικοδομών
Ν. Αττικής
Καταχωρήθηκε: 16-04-2020ΤΕΖΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Απεντομώσεις-Απολυμάνσεις-Μυοκτονίες
Ν. Ηρακλείου
Καταχωρήθηκε: 24-03-2020